Názvoslovie

Názvoslovie je vypracované podľa STN 49 0000 Názvoslovie v drevospracujúcom priemysle.

A

B


Beľ - najmladšia vrstva dreva v kmeni, ktorá sa nachádza okolo jadra od ktorého je zvyčajne odlíšená svetlejšou farbou.

Beztrieskové delenie dreva - súborný názov pre spôsoby mechanického spracovania alebo obrábania dreva reznými nástrojmi, pri ktorých nevzniká drobný odpad vo forme triesok.

Bod nasýtenia vlákien - stav vlhkosti dreva, pri ktorom drevo obsahuje maximálne množstvo viazanej vody a neobsahuje voľnú vodu.

Borka - vonkajšia odumretá časť kôry.

C

Centrické lúpanie - lúpanie dreva, pričom výrez je upnutý v osi a pri lúpaní vzniká súvislý pás dyhy.

Č

Čap - výstupok na konci vlysu pre rohový alebo pozdlžny spoj.

Čapovanie - tesársky spoj dvoch vzájomne kolmých alebo šikmých konštrukčných prvkov, z ktorých koniec jedného má čap a bočná plocha druhého dlab zodpovedajúci čapu, príp. pri koncovom spojení má koniec jedného čap a koniec druhého rozčap.

Čiastočne zrastená hrča - hrča, ktorej ročné kruhy tvoria s okolitým drevom jeden celok v dlžke menej ako 3/4, ale viac ako 1/4 obvodu.

Čistý rez - rez, pri ktorom je povrch rezaného materiálu hladký bez viditeľných ryh po nástroji.

D

Dlab - otvor v dreve s hranatým alebo zaobleným prierezom, ktorý je časťou spoja.

Dlabanie - vytváranie otvorov štvorcového alebo obdlžnikového prierezu (hranatý alebo zaoblený) v dreve.

Dlžka vlny - vzdialenosť vrcholov dvoch susedných vln na ploche dreva obrobenej frézovaním.

Doplnkový formát - ďalšie predpisom určené rozmery veľkoplošného materiálu, určené buď z hľadiska hospodárneho využitia základnej suroviny, efektivity výroby, alebo z hľadiska krytia špeciálnych potrieb odberateľov.

Drážka - zárez uzavretého profilu tvoreného dvoma až troma plochami.

Dreňová trhlina - rediálna trhlina začínajúca sa pri dreni a zužujúca sa smerom k obvodu kmeňa charakterizovaná značným rozsahom v dlžke kusa.

Drevo - neopracované, alebo mechanicky spracované kmene, konáre alebo korene stromov a krov zbavené kôry a lyka.

Drevina - rastlina so zdrevnateným kmeňom alebo stonkou, ktoré sa každoročne predlžujú a hrubnú.

Dreň - biologická os kmeňa tvorená nezdrevnatelými makkými bunkami obklopená prvým ročným kruhom.

Dreňový lúč - pruhy parenchymatických buniek prebiehajúce radiálne od stredu kmeňa, ktoré slúžia ako spojovacie kanály medzi vonkajšími a vnútornými vrstvami dreva.

Drsnenie dreva - zámerné porušenie hladkého povrchu dreva.

Drsnosť dreva - nerovnosti povrchu dreva vzniknuté pri obrábaní, hlavne následkom nepravidelnej štruktúry dreva alebo nesprávnym spôsobom obrábania.

Dvojité nepravé jadro - okrúhle nepravé jadro zložené z dvoch sústredných oblastí.

E

Excentrické lúpanie - lúpanie dreva, pričom výrez je upnutý mimo osi a pri lúpaní vznikajú jednotlivé listy dyhy.

Excentrický rast - rast stromu, ktorého dreň neleží v geometrickej osi kmeňa.

F

Fládrová textúra - textúra dreva charakteristická parabolickým alebo elipsovitým priebehom ročných kruhov na tangenciálnom reze.

Formát - tvar a veľkosť plošného materiálu určená dlžkou, šírkou a uhlami, ktoré zvierajú susediace bočné plochy.

Formátovanie - upravenie dlžky, šírky a tvaru veľkoplošného materiálu na požadované hodnoty.

Frézovanie dreva - obrábanie dreva frézovačkami.

G

 

H

Hmoždík - spojovací prvok dvoch súbežných driev.

Hniloba dreva - chyba dreva spôsobená drevokaznými hubami. Prejavuje sa zmenou farby napadnutého dreva a postupne aj zmenou štruktúra dreva. V poslednom štádiu nastáva celkový rozpad dreva.

Hnitie dreva - proces, pri ktorom dochádza činnosťou húb k poškodeniu štruktúry dreva a porušeniu jeho pevnosti.

Hobľovanie - obrábanie dreva hoblíkom.

Hrboľ - vyvýšenina na oblej ploche guľatiny prezrádzajúca spravidla zarastenú hrču alebo nádor.

Hrča - časť konára zakotvená v dreve. Vzniká pri raste stromu a je s okolitým drevom zrastená alebo v ňom zarastená.

Hrčatosť - kvalitatívny znak dreva daný výskytom hrčí v dreve.

Hrubý rez - rez, pri ktorom je povrch rezaného materiálu drsný, s vytrhanými vláknami a zjavne viditeľnými ryhami po nástroji.

Hrúbkovanie - obrábanie dreva a drevných materiálov na presnú hrúbku rovinným frézovaním.

Húževnatosť dreva - vlastnosť dreva odolávať dynamickému (rázovému) namáhaniu.

Hviezdicovité nepravé jadro - lúčovité nepravé jadro uložené v stredovej časti kmeňa.

CH

Chemická technológia dreva - súborný názov pre spracovanie dreva chemickými spôsobmi, pričom sa mení anatomická stavba alebo chemické zloženie dreva za vzniku iných látok (buničina, bakelit a pod.).

Chyby dreva - niektoré prirodzené vlastnosti dreva a akákoľvek abnormalita dreva, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jeho použitie pre daný účel tým, že znužujú jeho pevnosť alebo nepriaznivo ovplyvňujú jeho obrábanie, vlastnosti alebo vzhľad.

I

J

Jadro - časť kmeňa, ktorá je v rastúcom strome tvorená odumretými bunkami.

Jarné drevo - vnútorná časť ročného kruhu vytvorená začiatkom vegetačného obdobia.

Jednoduché nepravé jadro - okrúhle nepravé jadro s jedinou oblasťou.

K

Kampovanie - spoj dvoch vzájomne na seba kolmých alebo šikmých konštrukčných prvkov, z ktorých jeden má zárez a druhý je buď bez zárezu, alebo so zárezom nevyhnutným pre vzájomné osadenie oboch spojovaných prvkov, pričom hlbka zapustenia sa rovná len hlbke jedného zárezu.

Klincový spoj - konštrukčné spojenie prírezov alebo dielcov pomocou klincov.

Kolík - vsadený valcový čap.

Korenica - veľmi spletitá kresba prízemnej časti kmeňa.

Kôra - vonkajšia ochranná vrstva stromu.

Krájanie dreva - beztrieskové delenie dreva na krájacom stroji pri výrobe dýh.

Krivý rez - rez, pri ktorom sa plocha rezaného materiálu nepravidelne odchyľuje od roviny rezu v dôsledku zabiehania pilového listu, kotúča alebo pásu.

Krídlová hrča - hrča prerezaná tak, že pomer najväčšieho rozmeru k najmenšiemu rozmeru je väčší ako 4.

Krivosť dreva - trvalé odchýlenie pozdlžnej osi kmeňa alebo alebo neomietaného reziva od priamky.

Kruhová hrča - hrča prerezaná tak, že pomer jej najväčšieho rozmeru k najmenšiemu rozmeru nie je väčší ako 2.

Kužeľový spoj - spojenie dvoch preglejovaných rúrok zlepením koncov opracovaných do vonkajšieho a vnútorného kužeľa.

Kvetovaná textúra - textúra dreva charakteristická nepravidelnými uzavretými obrazcami vytvorených prerezaním nepravidelne usporiadaných ročných kruhov.

L

Lepený spoj - konštrukčné spojenie prírezov alebo dielcov ich vzájomným zlepením.

Lepidlová škára - styčný priestor medzi susednými plochami vyplnený lepidlom.

Letné drevo - vonkajšia časť ročného kruhu vytvorená koncom vegetačného obdobia.

Lipnutie - najjednoduchší spoj vzájomne kolmých alebo šikmých prvkov, pričom sa čelo jedného prvku priloží k pozdlžnej ploche druhého prvku.

Lícovanie - všeobecné označenie pre vzájomný vzťah dvoch od seba závislých rozmerov spojovaných súčastí.

Lícovanie plôch - úprava dielcov tak, aby sa ich dve plochy dotýkali požadovaným spôsobom, alebo ich poloha bola vo vzájomnom, požadovanom vzťahu.

Lícovanie rozmerov - vzájomný vzťah rozmerov spojovaných súčastí v rámci určených tolerancií.

Lomená dreňová trhlina - dreňová trhlina, ktorej ramená neprebiehajú v priamej línii, ale:
a) zvierajú uhol menší ako 170º,
b) prebiehajú kmeňom točivo,
c) má viac trhlív v tvare hviezdice.

Lúčovité nepravé jadro - nepravidelné nepravé jadro s ostrými výbežkami, výrazne ohraničené od okolitého dreva. Delí sa na:
a) hviezdicovité,
b) plamenec.

Lúpanie dreva - beztrieskové delenie dreva na lúpacom stroji, pri ktorom sa vyrába súvislý pás dyhy jej oddeľovaním rovnobežne s obvodom výrezu.

Lyko - pletivo na vnútornej strane kôry.

M

Medza úmernosti v tlaku naprieč vlákien - najväčšie zaťaženie, po ktoré je deformácia lineárne úmerná pôsobiacemu zaťaženiu.

Medzimiera - označenie pre formáty preglejok a latoviek iných rozmerov ako základné a doplkové formáty vyrobené ich dodatočnou manipuláciou (odrezaním chybných častí).

Mechanická technológia dreva - súborný názov pre spracovanie dreva mechanickými spôsobmi, príp. pôsobením iných látok, pričom anatomická stavba alebo chemické zloženie dreva ostáva nezmenené a mení sa iba jeho tvar, rozmery, vnútorný fyzikálny stav, vzhľad a pod.

Merná hmotnosť drevnej substancie - hmotnosť objemovej jednotky dreva z ktorého bola napr. sušením, extrakciou a lisovaním odstránemá všetka voda, extrakčné látky a vzduch, ktorá je vyjadrená v g.cm-3 alebo v kg.m-3.

Mletie dreva - mechanické rozdeľovanie dreva na drobné častice.

Modul pružnosti v ohybe - pomer medzi zaťažením a priehybom v medziach pružných deformácií.

Modul pružnosti v tlaku v smere vlákien - pomer medzi zaťažením a pomerným skrátením skúšobného telesa v medziach pružných deformácií.

Motýľová hrča - hrča pozostávajúca z dvoch krídlových hrčí.

Mramorovité nepravé jadro - okrúhle nepravé jadro zložené z viacerých, od seba zreteľne oddelených oblastí.

Mrazová trhlina - radiálna trhlina vzniknutá v beľovej časti stromov účinkom veľkých alebo náhlych mrazov.

Mrazový zával - pozdlžna zdurenian kmeňa stromu vytvorená zaceľovaním mrazovaj trhliny.

N

Nadmiera - prídavok k menovitým rozmerom, ktorým rozumieme:
a) prídavok na obrábanie,
b) prídavok na zosychanie.

Napúčanie dreva - zväčšovanie rozmerov dreva v dôsledku priberania vlhkosti.

Nasiakavosť dreva - schopnosť dreva prijímať vodu v kvapalnom skupenstve.

Navlhavosť dreva - schopnosť dreva prijímať vodu v kvapalnom skupenstve.

Nepravé jadro - oblať zrelého dreva, obyčajne nepravidelného tvaru, farebne odlíšená od ostatného dreva, často ohraničená tmavším okrajom.

Nevýrazná textúra - textúra dreva bez zreteľne viditeľných ročných kruhov.

Nezrastená hrča - hrča, ktorej ročné kruhy tvoria s okolitým drevom jeden celok v dlžke menej ako 1/4 obvodu, alebo ktorá nie je s drevom vôbec zrastená.

O

Objemová hmotnosť dreva - hmotnosť objemovej jednotky dreva pri danej vlhkosti, ktorá je vyjadrená v g.cm-3 alebo v kg.m-3.

Objemová hmotnosť sušiny dreva - hmotnosť objemovej jednotky absolútne suchého dreva, ktorá je vyjadrená v g.cm-3 alebo v kg.m-3.

Obrábanie dreva - súborný názov pre technologické operácie, ktorými sa drevo upravuje do požadovaného tvaru.

Obrobiteľnosť dreva - vlastnosť dreva získať čistý rez pomocou ručného alebo mechanizovaného nástroja.

Odlupčivá trhlina - trhlina medzi dvoma susednými ročnými kruhmi jadra alebo zrelého dreva sledujúvca ich priebeh, ktorá má značný rozsah v dlžke kusa.

Odlupčivosť dreva - chyba dreva spôsobená výskytom odlupčivých trhlín.

Očková textúra - nepravidelný, výrazne vlnitý priebeh ročných kruhov s veľkým výskytom kruhových útvarov tvorených ročnými kruhmi.

Odklon vlákien - odchýlenie drevných vlákien od pozdlžnej osi reziva alebo dýh.

Ohýbanie dreva - mechanické tvarovanie plastifikovaného dreva (s upravenými fyzikálnymi vlastnosťami) beztrieskovým spôsobom.

Ohýbateľnosť dreva - vlastnosť dreva znášať ohybové deformácie bez toho, že by sa zlomilo.

Okrúhle nepravé jadro - tmavočerveno sfarbené, oválne nepravé jadro uložené v strede kmeňa. Delí sa na:
a) jednoduché,
b) dvojité,
c) mramorovité.

Osedlanie - spoj dvoch konštrukčných prvkov ležiacich v rôznych rovinách, z ktorých jeden má zárez a druhý je spravidla bez zárezu.

Oválna hrča - hrča prerezaná tak, že pomer najväčšieho rozmeru k najmenšiemu je väčší ako 2.

Ozubovanie - zhotovovanie ozubov.

Ozubový spoj - druh rohového spoja dosiek.

P

Pásiková textúra - textúra dreva charakteristická pravidelným priebehom ročných kruhov súbežne s osou na radiálnom reze.

Pero - tvarová úprava bočnej plochy dielca za účelom pozdlžneho spojenia s ďalším dielcom.

Pevnosť dreva - vlastnosť dreva charakterizovaná odolnosťou proti mechanickému namáhaniu.

Pevnosť v tlaku v smere vlákien - najväčšie zaťaženie jednotky plochy priečneho rezu telesa, pri ktorom nastáva porušenie skúšobného telesa pri skúške tlakom v smere vlákien.

Pevnosť v ťahu v smere vlákien - najväčšie napätie, pri ktorom nastáva porušenie skúšobného telesa pri skúške ťahom v smere vlákien.

Pevnosť v ťahu naprieč vlákien - najväčšie napätie, pri ktorom nastáva porušenie skúšobného telesa pri skúške ťahom naprieč vlákien.

Pevnosť v ohybe - najväčšie napätie, pri ktorom sa teleso namáhané ohybom zlomí.

Pevnosť v šmyku - napätie, pri ktorom nastáva porušenie skúšobného telesa za podmienok daných usporiadaním skúšky.

Plamencová textúra - textúra dreva charakteristická plamencovým usporiadaním obrazcov vytvorených šikmým prerezaním ročných kruhov.

Plamenec - lúčovité nepravé jadro uložené v kmeni excentricky.

Plátovanie - pozdlžne nastavenie konštrukčných prvkov (predlžovanie), pri ktorom sa spájané prvky stýkajú časťou čiel i pozdlžnzch plôch.

Podmiera - označenie pre formáty preglejovaných dosiek vyskytujúcich sa pri výrobe v rozmeroch menších ako medzimiery.

Pokos - šikmé zrezanie pod uhlom 45º.

Poločistý rez - rez, pri ktorom je povrch rezaného materiálu drsný, ale bez vytrhaných vlákien a s mierne viditeľnými ryhami po nástroji.

Polodrážka - zárez otvoreného profilu tvoreného dvoma plochami.

Pozdlžny rez - rez vedený v smere pozdlžnej osi obrábaného materiálu alebo rez vedený rovnobežne so smerom drevných vlákien.

Pracovanie dreva - striedavé napúčanie a zosýchanie usušeného dreva spôsobené zmenami vlhkosti dreva v dôsledku kolísania atmosférických podmienok prostredia.

Praslenové hrče - tri alebo viac hrčí v jednej rovine priečneho prierezu kmeňom stromu.

Prebrúsenie dreva - chyba, ktorá vznikla nadmerným obrábaním dreva brúsením.

Prekladanie - spoj vzájomne rovnobežných konštrukčných prvkov, ktoré sa na seba prekladajú časťou svojich plôch.

Preplátovanie - tesársky spoj dvoch vzájomne na seba kolmých alebo šikmých konštrukčných prvkov, ktoré majú vzájomne si zodpovedajúce zárezy.

Presmol - nadmerné miestne presýtenie dreva živicou vyvolané poranením stromu.

Prerezanie dreva - rozdelenie dreva rezamím v smere kolmom na vlákna.

Priama dreňová trhlina - dreňová trhlina prebiehajúca v priamej línii, príp. obe jej ramená zvierajú uhol väčší ako 170º.

Priečny rez - rez vedený kolmo na os obrábaného materiálu alebo na smer drevných vlákien.

Prídavok na obrábanie dreva - nadmiera pre zabezpečenie menovitých rozmerov po obrábaní na požadovanú kvalitu povrchu.

Prídavok na zosychanie - nadmiera pre zabezpečenie menovitých rozmerov dreva po vysušení na požadovanú vlhkosť.

Prívlačka - lišta na spevnenie konštrukčnej dosky pripevnená na jej čele perom a drážkou.

Profil - tvar prierezu dielca kolmo na pozlžnu os.

Profilovanie - tvarové obrábanie dreva.

Pružnosť dreva - vlastnosť dreva vrátiť sa do pôvodného tvaru a zormerov po uvoľnení pôsobiaceho namáhania.

Pyramídová textúra - rovnomerný, zo širokej základne vychádzajúci a symetricky usporiadaný priebeh ročných kruhov na tangenciálnom reze ukončený viac alebo menej zaoblenou špicou.

Q

R

Radiálny rez - pozdlžny rez drevom prechádzajúci dreňou.

Reakčné drevo - drevo s pletivom odlišných vlastností vytvorené v časti kmeňa alebo konárov ako reakcia na pôsobenie vonkajších síl.

Rezanie dreva - súborný názov pre delenie dreva rezným nástrojom.

Ročný kruh - vrstva dreva vytvorená za jedno vegetačné obdobie zložená z jarného a letného dreva, ktorá je na priečnom reze viditeľná ako zreteľné prstence a na tangenciálnom reze ako fláder.

Rovnovážna vlhkosť dreva - vlhkosť dreva, pri ktorej drevo vodu ani neprijíma ani nestráca, ak je obklopené vzduchom o konštantnej vlhkosti, tlaku a teplote.

Rozčap - zárez na konci vlysu pre rohový alebo pozdlžny spoj.

Rozmery - všeobecné pojmy pre vyjadrenie veľkosti a vzájomných vzťahov rovín ohraničujúcich predmet v priestore.

Roztrieskovanie dreva - delenie dreva na triesky žiadaného tvaru a rozmerov.

Rozrezávanie dreva - delenie dreva rezaním pozdlž vlákien.

Rozvlákňovanie dreva - oddeľovanie zväzkov drevných vlákien brúsením rovnobežne s vláknami, mletím alebo explóznym spôsobom.

Ryhy po brúsení - stopy po jednotlivých zrnkách brúsneho nástroja (prostriedku) na povrchu dreva.

Ryhy po lílových listoch - hlboké stopy po ozubení pílových listov na povrchu dreva.

S

Sekanie dreva - delenie dreva nožovými sekačkami na štiepky.

Sfarbenie dreva - zmena normálnej farby dreva spôsobená najčastejšie vplyvom húb, atmosférických činiteľov, príp. i kovových predmetov zarastených v dreve.

Skrenčenie dreva - hnilobné štádium zaparenia dreva.

Skúšobná vzorka - výrez z kusa dreva, prípadne jednotlivé kusy guľatiny alebo reziva pre odber skúšobných telies.

Skracovanie - delenie dreva rezom kolmým na vlákna.

Skúšobné teleso - vyrezaná časť vzorky (tvarom a rozmermi prispôsobená charakteru skúšky) určená priamo na vykonanie skúšky.

Smolník - dutina v ročnom kruhu, ktorá je čiastočne alebo úplne vyplnená živicou. Na priečnom reze sa javí ako kosákovitá štrbina, na radiálnom reze ako priama štrbina, na tangenciálnom reze ako oválna priehlbina vyplnená živicou.

Spálenie dreva - zhnednutie až sčernenie rezanej plochy dreva nadmerným trením nástroja o drevo.

Sploštený kmeň - kmeň, ktorého tvar priečneho prierezu je elipsa.

Spoj - konštrukčná úprava pre vzájomné spojenie dvoch alebo viacerých konštrukčných prvkov.

Spoj na pero a drážku - konštrukčný spoj vzájomne rovnobežných alebo kolmých opracovaných prvkov, z ktorých jeden má pero a druhý peru zodpovedajúcu drážku.

Spoj na vložené (cudzie) pero a drážku - konštrukčný spoj vzájomne rovnobežných alebo kolmých opracovaných prvkov, z ktorých každý má drážku do ktorej sa vkladá pero z vhodného materiálu.

Strihanie dýh - beztrieskové delenie dýh pomocou nástroja s rovinnou reznou hranou.

Strúhanie dreva - obrábanie dreva pomocou ručných nožov.

Sušina dreva - drevo vysušené v dobre odvetrávanej laboratórnej sušiarni pri teplote 103 ± 2 ºC do konštantnej hmotnosti.

Sústruženie dreva - obrábanie dielca pomocou sústruhu s cieľom vytvoriť kruhový prierez.

Svalovitosť dreva - nepravidelnosť v stavbe dreva ako dôsledok nepravidelného a vlnitého priebehu vlákien. Na povrchu kmeňa sa prejavuje ako priehlbiny a vyvýšeniny.

Svorníkový spoj - konštrukčné spojenie dvoch prírezov alebo dielcov použitím skrutky, matice a podložiek.

Š

Škára - styčný priestor medzi susednými plochami.

Škárovanie - úprava bočných plôch prírezov a ich zlepenie pre vytvorenie širšej plochy.

Škárovka - konštrukčná doska vytvorená spojením niekoľkých prírezov lepením.

Škrabanie dreva - vyhladzovanie povrchu dreva pomocou škrabky.

Štiepanie dreva - beztrieskové delenie dreva pozdlž vlákien nástrojom klinového tvaru.

Štiepateľnosť dreva - vlastnosť dreva deliť sa v smere vlákien bez ich prerezávania.

Štruktúra dreva - vnútorná stavba dreva charakterizovaná tvarom, veľkosťou a usporiadaním drevných buniek.

Šúverenie - zmeny tvaru dreva vyvolané jeho zosychaním alebo napúčaním.

T

Tangenciálny rez - pozdlžny rez drevom vedený rovnobežne s vláknami v smere, pričom neprechádza dreňou.

Tesársky spoj - konštrukčné spojenie dielcov so špeciálnym opracovaním styčných plôch.

Textúra dreva - kresba dreva na pozdlžnych rezoch vytvorená prerezanými ročnými kruhmi, dreňovými lúčmi alebo rôznym usporiadaním drevných vlákien.

Tlakové drevo - reakčné drevo ihličnatých drevín vytvorené ako mimoriadne tvrdé pletivo z hrubostenných buniek v časti stromu namáhanej na tlak. Na priečnom reze sa javí v podobe kosákovitých až kruhovitých vrstiev s výrazným červenohnedým sfarbením.

Točitosť kmeňa - špirálovitý priebeh drevných vlákien okolo osi kmeňa.

Trhlina - roztrhnutie dreva pozdlž lákien.

Trieskové delenie dreva - súborný názov pre spôsoby mechanického opracovania alebo obrábania dreva reznými nástrojmi:
a) pri ktorých nutne vzniká drobný odpad vo forme triesok (rezanie, frézovanie, sústruženie, dlabanie, vrtanie, brúsenie a pod.),
b) ktorými sa drevo zámerne spracúva na drobné časti (sekanie, mletie, roztrieskovanie, rozvlákňovanie a pod.).

Trvanlivosť dreva - vlastnosť dreva vyjadrená dobou, po ktorú drevo odoláva pôsobeniu vonkajších činiteľov (zvlášť drevokazných húb a drevokazného hmyzu).

Tvrdosť dreva - vlastnosť dreva klásť odpor proti vnikaniu cudzieho telesa.

Ť

Ťahové drevo - reakčné drevo listnatých drevín vytvorené v časti stromu namáhanej na ťah. na priečnom reze je viditeľné ako širšie a svetlejšie ročné kruhy, niekedy so striebristým leskom.

U

V

Vlasová trhlina - výsušná trhlina o šírke najviac 0,5 mm.

Vlhkosť dreva - pomer hmotnosti vody v dreve k hmotnosti sušiny dreva vyjadrený v percentách.

Vlnitá textúra - textúra dreva charakteristická vlnitým priebehom ročných kruhov na tangenciálnom reze.

Vlnitosť ročných kruhov - odchýlka od normálnej stavby dreva; ročné kruhy na priečnom reze vidíme ako vlnovky, nie ako sústredené kružnice.

Vlnitý rez - rez, pri ktorom sa plocha rezaného materiálu odchyľuje v pravidelných intervaloch od roviny rezu v dôsledku nadmerného chvenia pílového listu.

Vlnitosť povrchu dreva - pravidelná nerovnosť povrchu dreva vo forme vln vytvorená pri obrábaní dreva frézovaním.

Vnútorná dvojitá beľ - jeden alebo niekoľko ročných kruhov alebo ich častí v oblasti jadra, ktoré majú farbu a vlastnosti bele. Na priečnom reze sa javí ako svetlé medzikružie.

Vodnatosť dreva - chyba niektorých drevín spôsobená miestnym vyšším obsahom vody v oblasti jadra. V priečnom reze je viditeľná ako škvrny.

Vrtanie - vytváranie otvorov s kruhovým prierezom nástrojom s otáčavým pohybom okolo vlastnej pozdlžnej osi.

Vypadavá hrča - nezrastená hrča, ktorá nie je pevne ukotvená v dreve a u ktorej je predpoklad, že pri vysychaní dreva môže vypadnúť.

Vytrhávanie vlákien - chyba, ktorá vzniká pri obrábaní dreva tupým nástrojom.

Výsušná trhlina - radiálna trhlina, ktorá vzniká na povrchu dreva pri jeho vysychaní.

Výťaž - podiel polotovaru alebo výrobku získaný spracovaním mernej jednotky základnej suroviny vyjadrený v percentách.

W

X

Y

Z

Zabiehanie pílového listu - vybočovanie pílového listu z roviny rezu.

Zaoblenina - plocha vytvorená úpravou hrany alebo plochy dosky zaoblením.

Zaoblenie hrany - úprava dosky vytvorením obliny na jej hrane.

Zaoblenie plochy - úprava dosky vytvorením obliny na jej bočnej ploche.

Zaparenie dreva - postupná zmena normálnej farby dreva na hnedú až hnedofialovú vyvolaná vplyvom postupných biologických zmien po infekcii zoťatého dreva hubami za teplého a vlhkého počasia; postupne prechádza do bielej hniloby.

Zapustenie - spoj dvoch vzájomne kolmých alebo šikmých prvkov, pričom koniec jedného je zapustený do jemu zodpovedajúcemu výrezu v druhom prvku.

Zarastená hrča - hrča, ktorá nie je na kmeni viditeľná, avšak jej prítomnosť v kmeni prezrádza hrboľ.

Základný formát - hlavné menovité rozmery veľkoplošného materiálu určené predpisom, čo najviac vyhovujúce bežnej potrebe.

Zásušok - odumretá obvodová vrstva dreva kmeňa po značnom oslnení alebo pôsobení ohňa. Plocha býva ohraničená závalmi.

Zárast - kôra, alebo odumreté drevo celkom alebo čiastočne zarastené do dreva.

Závitok - miestne náhle vychýlenie priebehu ročných kruhov a vlákien dreva vyvolané vplyvom hrčí, zárastov alebo smolníkov.

Zbiehavosť - postupné zmenšovanie hrúbky kmeňa. Tiež rastová chyba pri ktorej sa priemer kmeňa na jeden meter dlžky zmení o viac ako 1 cm.

Združený formát - formát veľkoplošného materiálu po rozrezaní na prírezy alebo dielce vznikne iba nutný odpad.

Zosychanie dreva - zmenšovanie rozmerov dreva pri znižovaní jeho vlhkosti.

Zosychavosť - vlastnosť dreva charakterizovaná zmenšovaním jeho objemu pri poklese jeho vlhkosti pod bod nasýtenia vlákien.

Zrastená hrča - hrča, ktorej ročné kruhy tvoria jeden celok s okolitým drevom v dlžke najmenej 3/4 obvodu.

Zraz - najjednoduchší spoj vzájomne rovnobežných konštrukčných prvkov, ktoré sa k sebe prikladajú čelnými alebo bočnými plochami.

Zrkadlá - výrazné lesklé plôšky na radiálnom reze niektorých drevín vytvorené prerezaním mohutnejších dreňových lúčov.

Zrovnávanie - obrábanie jednej alebo susediacich plôch materiálu rovinným frézovaním.

Zvlak - lišta na spevnenie konštrukčnej dosky upevnená kolmo na jej vlákna.

Zvlakovanie - spájanie a spevňovanie konštrukčnej dosky zvlakom alebo prívlačkou.

Ž

Žliabkovanie - vytváranie žliabku v dreve.

Žliabok - zárez oblého profilu.